Slovníček pojmů

1. ADIS

ADIS je automatizovaný daňový informační systém územních finančních orgánů. Jde o evidenci daní. AIDS není veřejnosti přístupný. Nahlédnout je možné pouze v rozsahu, který je stanoven zákonem.

2. Berně

Berně je lidové označní pro daně. Jde o lepší pojem než daně, jelikož je nikdo nedává ale spíše bere a vybírá. Původně šlo o platy panovníkovi a to zemská berně z půdy. Dále pak berně z plochy města, řemesel či pronájmu. Pojem berně se hojně využíval až do roku 1948.

3. Běžný daňový doklad

Běžný daňový doklad je jedním z nejvyužívanější typů daňových dokladů u daně z přidané hodnoty. Náležitosti jsou vymezen v paragrafu 28 odstavce 2 zákona o DPH. Musí obsahovat základní identifikační údaje plátce DPH, jež uskutečňuje plnění a samozřejmě také osoby, pro kterou je toto plnění uskutečňováno.

4. Cíl daňového řízení

Cíl daňového řízení představuje stanovení daně a její vybrání. Je důležité zabránit krácení daňových příjmů a zabránění snižování daně pod úroveň, kterou má dle zákona mít.

5. Daň

Daň je neúčelová, neekvivalentní, jednostranná zákonem určená platba bez nároku plátce na protiplnění ze strany státu. Placení daně je v pravidelných intervalech či podle skutečnosti, která nastala.

6. Daň ad valorem

Daň ad valorem se určuje podle ceny základu daně. Ad valorem - k hodnotě. Jde tedy především o daň z přidané hodnoty. Dá se zařadit i dan z nemovitosti, avšak s určitou výhradou. Sazba daně ad valorem je procentní.

7. Daň darovací

Daň darovací je přímou daní, která je upravena v zákoně č. 357 o dani dědické, darovací a daní z převodu nemovitostí.

8. Daň in rem

Daň in rem je daň, která je splatná bez ohledu na platební schopnosti poplatníků. In rem - na věc. Jde především o daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daň z nemovitosti a daň silniční.

9. Daň na vstupu

Daň na vstupu je daní, která je obsažena v částce za přijatá plnění. Jde o daň při dovozu, daň při pořízení zboží či daň při poskytuní služby osobou, která je registrovaná k dani v jiném členském státě EU nebo daň při poskytnuntí služby zahraniční osobou.

10. Daň na výstupu

Daň na výstupu je daní, kterou musí plátce přiznat ze základu daně za uskutečněná zdanitelná plnění, nebo za přijaté platby, pořízení zboží či poskytutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě EU nebo daň při poskytnutí služby zahraniční osobou.

11. Daň nepřímá

Daň nepřímá je daní, která nedopadá na svého nositele, ale nepřímo je zahrnuta v ceně zboží a služeb a tím dopadá na spotřebitele. Subjekt, který nepřímou daň odvádí(plátce, firma) není totožný se subjektem, který daň skutečně zaplatí (spotřebitel).

12. Daň z finančních transakcí

Slangově daň Robina Hooda přdstavuje daň za každou uskutečněnou transakci na finanční­ch trzí­ch. Zatí­m není uplatňována.

13. Daňová asignace

Daňová asignace je poukaz, příkaz veřitele dlužníkovi, aby zaplatil jiné osobě. V daních jde o příkaz daňového subjektu příjemci daně, aby část uhrazené daně použil na konkrétní obecně prospěšné účely.

14. Daňové přiznání

Daňové přiznáníé představuje povinnost plátce daně odvést daň správci daně, který je příslušný místu zdanění.

15. Daňový multiplikátor

Daňový multiplikátor je hodnota vyjadřující o kolik vzroste agregátní poptáva, pokud se změní daňové zatížení o jednotku (Př.: jednu korunu, jednu miliardu).

16. Daňový tiskopis

Úkony spojené s podáváním daňových přiznání a poplatků je daňový subjekt povinnen uskutečňovat na předepsaných tiskopisech, které jsou vydány Ministerstvem financí České republiky.