Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je specifikována v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V tom to zákoně jsou specifikovány všechny aspekty, které vstupují do hry. Daň z přidané hodnoty (DPH) je jednou z nejběžnějších daních a na našich stránkách získáte všechny potřebné informace, které jsou s daní z přidané hodnoty spojené.

Stručné informace o DPH

Plátce daně z přidané hodnoty je fyzická i právnická osoby. Jde o osobu povinnou k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v naší zemi a navíc musí splňovat následující podmínky:

- obrat za 12 měsíců přesáhne částku 1 milion korun

- uskutečňuje zdanitelná plnění na základě smlouvy sdružení nebo jiné obdobné smlouvy, jejíž obrat nepřekročí 1 milion korun, ale celkový obrat i mimo něj překročí 1 milion korun

- jedná se o osobu, která uzavře sdružení či jinou obdobnou smlouvu s jiným plátcem

Skupinová registrace k DPH

Od ledna 2008 je zaveden dobrovolný institut pro skupinu plátců, které splní dvě podmínky. První podmínkou je to, že osoby musejí mít sídlo a místo podnikání v tuzemsku a druhou podmínkou je jejich spojení. Toto spojení může být na bázi osob či kapitálu.

Předmět daně z přidané hodnoty

Předmětem daně z přidané hodnoty může být:

- dodání zboží nebo převod nemovitosti nebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani

- pořízení zboží z jiného členského státu EU uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani

- dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku

- plnění, která jsou předmětem daně, jsou zdanitelným plněním, pokud nejsou dle zákona osvobozena od daně

Sazba daně

- základní sazba daně 20%

- snížená sazba daně 10%

Zdaňovací období

- čtvrtletí, pokud obrat plátce za předchozí kalendářní rok nedosáhl 10.000.000 Kč

- měsíc, pokud obrat plátce za předchozí kalendářní rok dosáhl 10.000.000 Kč

Čtěte dále o DPH:

Vývoj sazeb DPH v historii ČR